Mätkvalitet och kvalitetssäkring

Kvaliteten på mätningar, provningar, kalibreringar och undersökningar som utförs av laboratorier ska vara "fit for purpose", dvs ändamålsenlig. För låg kvalitet medför risk för felaktiga beslut och för hög kvalitet gör arbetet onödigt dyrt. Vi har erfarenhet av många av de "verktyg" som används i kvalitetssäkringsarbetet:

  • validering av mätrutiner
  • intern kvalitetsstyrning
  • kompetensprövningsprogram och andra jämförelser mellan laboratorier
  • mätosäkerhetsutvärdering
  • interna revisioner
  • kvalitetsledningssystem
  • standardisering
  • ackreditering

För att beskriva kvaliteten används en rad olika termer. En del är kvalitativa (noggrannhet, riktighet, precision) andra är kvantitativa (bias, mätosäkerhet, standardavvikelse, variationskoefficient) och vissa kan knytas till andra välbekanta statistiska begrepp som systematiska och slumpmässiga fel. Vanliga frågor från personal på laboratorier handlar om hur termerna hänger ihop, vilka ord som ska användas på engelska och om det är fel att använda ett visst ord i ett visst sammanhang.

kursverksamhet

Vi genomför kurser i egen regi eller i samarbete med andra företag och konsulter. Utbildningarna skräddarsys efter dina önskemål.

 

 

Mätosäkerhet

 Vi hjälper dig med beräkningar i Excel eller kommersiell mjukvara (GUM Workbench). Fram-tagning av en svensk version av mjukvaran pågår. 

 

Vi visar hur man uppskattar och redovisar mätosäkerhet från internt valideringsunderlag eller från publicerad information om standardiserade metoders prestanda.

 

Vi ger tips om beräkningsexempel, vägledningsdokument och krav från myndigheter och ackrediteringsorgan.

 
stäng